Algemene voorwaarden van smartphone reparatiecentrum Cupair

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door smartphone reparatiecentrum Cupair, gevestigd op [adres], hierna te noemen "Cupair". Door gebruik te maken van de diensten van Cupair stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Dienstverlening

Cupair biedt reparatie- en onderhoudsdiensten voor smartphones aan. Dit omvat onder andere het repareren van hardwarematige en softwarematige problemen, het vervangen van onderdelen, het uitvoeren van software-updates en het verhelpen van technische storingen. Cupair streeft ernaar om de reparaties en onderhoudswerkzaamheden zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Aansprakelijkheid

Cupair spant zich in om de reparaties en onderhoudswerkzaamheden met zorg en professionaliteit uit te voeren. Echter, Cupair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Cupair. De aansprakelijkheid van Cupair is beperkt tot de kosten van de reparatie of het onderhoud.

Garantie

Cupair biedt een garantieperiode van 6 maanden op de uitgevoerde reparaties en vervangen onderdelen. Deze garantie dekt gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijke reparatie of defecte onderdelen. De garantie is niet van toepassing op nieuwe schade die na de reparatie is ontstaan of op schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de smartphone. Indien binnen de garantieperiode een gebrek wordt geconstateerd, dient de klant dit onmiddellijk aan Cupair te melden.

Betaling

De klant is verplicht om de verschuldigde kosten voor de dienstverlening van Cupair te betalen volgens de geldende tarieven. Eventuele bijkomende kosten, zoals kosten voor vervangen onderdelen, worden apart in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden op het moment van aflevering van de gerepareerde smartphone, tenzij anders overeengekomen.

Eigendom

Cupair behoudt het eigendom van de gerepareerde smartphone totdat volledige betaling is ontvangen. Indien de klant in gebreke blijft met betaling, behoudt Cupair zich het recht voor om de gerepareerde smartphone terug te nemen en de openstaande kosten te verhalen.

Privacy

Cupair gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van klanten en houdt zich aan de geldende privacywetgeving. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de dienstverlening en worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de klant, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de reparatie of onderhoud.

Overmacht

Cupair is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van de dienstverlening als gevolg van omstandigheden buiten haar controle, zoals natuurrampen, brand, stakingen, technische storingen of andere onvoorziene gebeurtenissen.

Geschillen

Eventuele geschillen tussen Cupair en de klant worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wijzigingen

Cupair behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe dienstverlening en gaan in zodra deze bekend zijn gemaakt.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden contact op met Cupair.

Onze winkel

De Corantijn 31E, 1689 AN Zwaag
 • Maandag
 • 9:00 - 17:00
 • Dinsdag
 • 9:00 - 17:00
 • Woensdag
 • 9:00 - 17:00
 • Donderdag
 • 9:00 - 17:00
 • Vrijdag
 • 9:00 - 17:00
 • Zaterdag
 • Gesloten
 • Zondag
 • Gesloten

Footer Form

Telefoonnummer
06 47 46 22 44
Whatsapp
06 47 46 22 44
© 2023 Cupair | Powered and designed by Jevy Web Development
0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leegVerder gaan